دادخواست

دادخواست چیست؟

دادخواست به معنای عدالتخواهی و درخواست اجرای عدالت است.دراصطلاح حقوقی به معنای طرح دعوای حقوقی در مواقع قضایی و در بعضی موارد غیرقضایی مانند(اداره-کارو…) می باشد.

در مواقع خواستن حق بصورت رسمی از مراجع قضایی وگاها غیز قضایی است.دادخواست نوعی درخواست می باشد اما هر درخواستی دادخواست نیست,هرچنددر محاورات عامیانه به هر درخواستی که به مراجع قضایی داده می شود دادخواست اطلاق می گردد ولی در مواقع به معنای حقوقی اینطور نیست,به عنوان نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دادخواست نمی باشد هرچه در اوراق دادخواست تنظیم می گردد.

این تفاوت ظریف سبب می شود که در عمل و در جریان رسیدگی در دادگاهها خیلی از قوانین و قواعد حقوقی که در خصوص دادخواست ودرخواست متفاوت استوبه آنها بار می شود,باعث ضایع شدن حق یابالعکس احقاق حقی شود.پس داشتن این نکات ظریف در مواقع مطالبه حق می تواند کمک بزرگی به ما در جهت گرفتن حق و جلوگیر از به هدر رفتن وقت و هزینه های  بی جهت گردد.دادگاههای ایران بعداز تقدیم دادخواست در اوراق مخصوص از سوی اشخاصی که حق دادن آن را دارند به آن رسیدگی می کنند,که البته ثبت تعیین وقت جهت رسیدگی منوط به صحیح  بودن به لحاظ حقوقی و رعایت نکات قانونی در دادخواست می باشد,که باید توسط شخصی آگاه به قوانین تنظیم شودتا اشتباه درآن باعث هدررفتن هزینه های دادرسی و پرداخت مجدد آن نشود.

دادخواست1

یکی دیگر از نکات مهم در زمان تقدیم دادخواست عنوان خواسته می باشد,چراکه دادگاه صرفا به مواردی که شما در زمان تقدیم دادخواست در آن ذکر کرده اید رسیدگی می کندو بجز مواردی که برابر قانون آیین دادرسی مدنی درجلسه اول رسیدگی می توان خواسته را  تغییر و کاهش یا افزایش داد و موارد آن در قانون مشخص شده ,پس از ثبت دادخواست نمی شود خواندگان و خواسته را تغییر داد.

بنابراین بهترین راه برای ارائه یک دادخواست ودرخواست حقوقی و قانونی صحیح ارجاع تنظیم آن به متخصصین حقوقی مسلط به قوانین و دارای  تجربه دراین زمینه می باشد.

گروه مشاورین سایت لایحه با تخصص و تجربه حقوقی خود شما را در تنظیم متون حقوقی همراهی و یاری می کند.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×