قرارداد

قرارداد یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را مشخص می کند.در واقع به توافق دو یا چند اراده درجهت ایجادیک اثر حقوقی گویند به عبارت دیگر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثرحقوقی همچون خرید وفروش,رهن و غیره نیاز به تراضی ضروری حداقل دواراده باشد عقد محقق می گردد.

 

قانونگذار ایران درماده 183قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است:
“عقد عبارت اینست که دو یا چند نفردرمقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.
با این تعریف در جامعه هر روزه با انعقاد قرارداد روبرو هستیم اما به دلیل اینکه جزء امور روزمره افراد شده دقت وتوجهی بدان نمی شود.
موضوعی که باید بدان توجه شود این است که تنظیم قرارداد به دلیل حقوق و تکالیفی که برای طرفین ایجاد می کند امری بسیار حساس و مهم است و اشتباه در تنظیم آن می تواند آثار جبران ناپذیری رابرای افراد پدید آورد.این موضوع به قدری مهم است که گاها آوردن یک حرف واو و یا حتی یک کلمه دیگر می تواند کلیه آثار قرارداد را معکوس ویا تحت تاثیر قراردهد .بدین جهت لازم است که افراد برای تنظیم و نوشتن قرارداد با افراد متخصص امر مشورت نمایند.کما اینکه این موضوع می تواند از ورود خسارت های هنگفت در آینده جلوگیری می نماید.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×