مقاله

12 مهر 1400
دادخواست کسری مساحت زمین (1)

دادخواست کسری مساحت زمین

دادخواست کسری مساحت زمین دادخواست کسری مساحت زمین زمانی در دادگاه مطرح خواهد شد که در ساخت و احداث ملک و ساختمانی زمین مورد توافق در […]
11 مهر 1400
دادخواست عزل قیم (1)

دادخواست عزل قیم

دادخواست عزل قیم دادخواست عزل قیم ممکن است از سوی شخص محجور و یا از سوی کسی از بستگان و نزدیکان شخص محجور و یا از […]
11 مهر 1400
دادخواست اثبات واقعه نکاح (33)

دادخواست اثبات واقعه نکاح

دادخواست اثبات واقعه نکاح اساسا زمانی قانون عقد نکاحی را به رسمیت می شناسد که در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد. در غیر این […]
9 مهر 1400
دادخواست چک تضامنی (3)

دادخواست چک تضامنی

دادخواست چک تضامنی دادخواست چک تضامنی از انواع دادخواست هایی است که در موضوع چک به دادگاه ارائه خواهد شد. زمانی که دو طرف معامله در […]
8 مهر 1400
دادخواست تهیه مسکن مستقل (3)

دادخواست تهیه مسکن مستقل

دادخواست تهیه مسکن مستقل دادخواست تهیه مسکن مستقل از سوی زوجه تهیه و تنظیم می شود و برای احقاق حقوق خود آن را به دادگاه ارسال […]
7 مهر 1400
دادخواست کروکی فرضی (1)

دادخواست کروکی فرضی

دادخواست کروکی فرضی دادخواست کروکی فرضی زمانی از سوی خواهان مطرح می شود که تصادفی برای شخص رخ داده باشد و کروکی یا صحنه تصادف به […]
6 مهر 1400
دادخواست علیه ظهرنویسی چک (2)

دادخواست علیه ظهرنویسی چک

دادخواست علیه ظهرنویسی چک چک یکی از اسناد تجاری است که معمولا به دلیل اهمیت و کثرت استفاده از آن با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه خواهد […]
5 مهر 1400
دادخواست نصب قیم (1)

دادخواست نصب قیم

دادخواست نصب قیم دادخواست نصب قیم از سوی کسی از بستگان نزدیک افراد محجور و صغیر به دادگاه ارائه می شود که این اشخاص فاقد سرپرست […]
4 مهر 1400
دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند (3)

دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند

دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند تنظیم و ارسال دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند بنا به دلایلی برای پدر و مادر ضرورت پیدا می کند. نگرانی از […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×